Delhi Chunaw Los Suprabhata, Pratham 2020 Chit Haryana